എഴുത്താളർ: Ridhi Shetty

റിധി ഷെട്ടി നൽസാർ സർവകലാശാലയിലെ നാലാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് . ചൈൽഡ് റൈറ്സ് ബ്ലോഗിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററാണ് അവർ . ഭരണഘടനാ നിയമം , ശിശു ക്ഷേമ നിയമം , സ്ഥാപന നിയമം എന്നീ മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുണ്ട്.

ബാല പീഡനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ നിയമത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും – ഒരു അന്വേഷണം

രചയിതാവ്: റിധി ഷെട്ടി വിവർത്തനം: ജയ ശ്രുജന കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള  അക്രമങ്ങൾ നേരിടുവാനുള്ള  ക്രിമിനൽ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ വികസനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെയും ഉപരിപ്ലവമാണെന്നുള്ളതിനുള്ള  ഉത്തമ   ഉദാഹരണങ്ങളാണ്  ഈയടുത്ത കാലത്തു നിലവിൽ വന്ന ചില നിയമ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ […]

Continue reading