സ്വതന്ത്രവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം 2009 (ആർ‌ടി‌ഇ) 2009 ഓഗസ്റ്റിൽ നടപ്പിലാക്കി

രചയിതാവ്: നിത്യ രവിചന്ദ്ര വിവർത്തനം: മേഘ രാജേഷ് 2010 ഏപ്രിലിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരുടെയും  മൗലികാവകാശമാണെന്ന് ഈ നിയമം പറയുന്നു.2020 ലെ നിർദ്ദിഷ്ട ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ‌ഇ‌പി)  മൂന്ന് മുതൽ […]

Continue reading

മിന്നുന്നതെല്ലാം പോന്നെല്ലാം -മേക്കപ്പ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പകിട്ടിനു പിറകിലെ ബാലവേല

രചയിതാവ്: നിർവാണി ഭാവ്സർ വിവർത്തനം: മേഘ രാജേഷ് വ്യക്തിത്വപ്രകടനത്തിനും സ്വാത്ര്യത്തിനുമുള്ള ഉപകരണമാണ് പലപ്പോഴും മേക്കപ്പ്.വസ്ത്ര വ്യവസായത്തെ പോലെ സൗന്ദര്യഉത്പന്നന വ്യാസത്തിനും ഇരുണ്ട ഒരു മറുപുറമുണ്ട്.ഇന്ത്യയുടെ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ പ്രദേശങ്ങളിലെ മാണൂ  മൈക്ക മുലകത്തനിടെ സമൃദ്ധമായ […]

Continue reading

ബാല പീഡനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ നിയമത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും – ഒരു അന്വേഷണം

രചയിതാവ്: റിധി ഷെട്ടി വിവർത്തനം: ജയ ശ്രുജന കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള  അക്രമങ്ങൾ നേരിടുവാനുള്ള  ക്രിമിനൽ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ വികസനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെയും ഉപരിപ്ലവമാണെന്നുള്ളതിനുള്ള  ഉത്തമ   ഉദാഹരണങ്ങളാണ്  ഈയടുത്ത കാലത്തു നിലവിൽ വന്ന ചില നിയമ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ […]

Continue reading