എഴുത്താളർ: Nirvani Bhawsar

നൽസാർ നിയമ സർവകലാശാലയിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നിർവാണി.മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലും ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലും താല്പര്യമുണ്ട്.

മിന്നുന്നതെല്ലാം പോന്നെല്ലാം -മേക്കപ്പ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പകിട്ടിനു പിറകിലെ ബാലവേല

രചയിതാവ്: നിർവാണി ഭാവ്സർ വിവർത്തനം: മേഘ രാജേഷ് വ്യക്തിത്വപ്രകടനത്തിനും സ്വാത്ര്യത്തിനുമുള്ള ഉപകരണമാണ് പലപ്പോഴും മേക്കപ്പ്.വസ്ത്ര വ്യവസായത്തെ പോലെ സൗന്ദര്യഉത്പന്നന വ്യാസത്തിനും ഇരുണ്ട ഒരു മറുപുറമുണ്ട്.ഇന്ത്യയുടെ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ പ്രദേശങ്ങളിലെ മാണൂ  മൈക്ക മുലകത്തനിടെ സമൃദ്ധമായ […]

Continue reading