రచయిత: Nirvani Bhawsar

నిర్వాణి హైదరాబాద్ లోని 'నల్సర్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ లా'లొ రెండవ సంవత్సరం చదువుతుంది. ఆమెకి మానవ హక్కులు మరియు క్రిమినల్ లా యొక్క పరస్పర సంబంధాలంటె ఆసక్తి.

మెరిసేవన్నీ బంగారం కాదు: మేక్-అప్ ఉత్పత్తులలో మెరుపు వెనుక బాల కార్మిక వ్యవస్థ.

రచయిత: నిర్వాణి భావ్సర్ అనువాదం: జయ శ్రుజన మేకప్ స్వీయ వ్యక్తీకరణకి మరియు విముక్తి భావన పొందుటకు ఒక పరికరంలా పని చేస్తుంది. వస్త్ర పరిశ్రమ వలె, సౌందర్య పరిశ్రమకు కూడా ఎవరికీ తెలియని […]

Continue reading